0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • Spine Surgery

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • Spine Surgery Fukuoka Children Hospital,Japan

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

17:00 - 20:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

นพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.นันทวัฒน์ อุตตโม
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ปวิณ คชเสนี
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า