0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ธนา ศิริพิสิฐศักดิ์

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ความเชี่ยวชาญ

  • เนื้องอกกระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

การศึกษาหลังปริญญา

  • เนื้องอกกระดูก และนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
  • Saitama University, Japan.

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ออร์โธปิดิกส์บูรณาการ
  • เนื้องอกกระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ตำแหน่งสมาคมทางการแพทย์

  • กรรมการอนุสาขา เนื้องอกกระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

17:00 - 20:00

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นายแพทย์ชวนนท์ สุมนะเศรษฐกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นายแพทย์อนุชาต ลลิตวงศ์ชัย
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า