0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ธนา ศิริพิสิฐศักดิ์

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • เนื้องอกกระดูก, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เนื้องอกกระดูก, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Saitama University, Japan.

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ออร์โธปิดิกส์บูรณาการ

ตำแหน่งสมาคมทางการแพทย์

  • กรรมการอนุสาขา เนื้องอกกระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

16:00 - 20:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

-
วันเสาร์

-

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

นพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.นันทวัฒน์ อุตตโม
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ปวิณ คชเสนี
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า