0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล

Mind Center

 

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จิตเวชศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549
 • จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
 • สาขาสุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

ความเชี่ยวชาญ

 • ผู้เชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
 • จิตบำบัด (ปรับความคิด และพฤติกรรม)

วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร

 • สาขาจิตเวชศาสตร์เด็ก และวัยรุ่น, แพทยสภา
 • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน), แพทยสภา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • สุขภาพจิตวัยรุ่น
 • จิตบำบัด ความคิดและพฤติกรรม
 • รักษาโรคซึมเศร้า

ผลงานตีพิมพ์

 • หนังสือ "จ๋อยจอมเศร้า"

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

9:00 - 18:00

วันจันทร์

9:00 - 19:00

วันอังคาร
-
วันพุธ

15:00 - 18:00

วันพฤหัสบดี

9:00 - 19:00

วันศุกร์

9:00 - 17:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ Mind Center

แพทย์หญิงพรทิพย์ ศรีโสภิต
Mind Center
นพ.ธนะ ศรีหะวรรณ์
Mind Center
คุณพิณกาญจน์ ศรีศรากร
Mind Center
นพ.กฤษณ์ ศรีธิหล้า
Mind Center