0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

 • โรคระบบทางเดินหายใจ
 • เวชบำบัดวิกฤต
 • หัตถการวินิจฉัย และรักษาโรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • อายุรศาสตร์
 • โรคทางเดินหายใจ
 • เวชบำบัดวิกฤต
 • หัตถการวินิจฉัย และรักษาโรคระบบการหายใจ

การศึกษาหลังปริญญา

 • โรคทางเดินหายใจ
 • เวชบำบัดวิกฤต
 • หัตถการวินิจฉัย และรักษาโรคระบบการหายใจ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • หัตถการวินิจฉัย และรักษาโรคระบบการหายใจ

ตำแหน่งทางวิชาการ

 • อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งสมาคม/ชมรม

 • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมอุรเวชน์
 • สมาคมเวชบำบัดวิกฤต

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

17:00-20:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00-12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม