0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วีระพล ภควัฒนะ

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • Sports Medicine, Laparoscopic Surgery

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Sports Medicine, Laparoscopic Surgery

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

12:00 - 16:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

นพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.นันทวัฒน์ อุตตโม
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ปวิณ คชเสนี
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า