0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ปริทันตวิทยา (รักษารากฟัน)

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริทันตวิทยา  มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

13:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

13:00 - 20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.อรวิภา จาละ
ศูนย์ทันตกรรม
นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ธนัชพร ลยางกูร
ศูนย์ทันตกรรม