0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี

ศูนย์สูตินรีเวช

แพทย์ประจำแผนกตรวจสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 25
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า ปี 2554

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

07.30 - 15.00

วันพุธ

08.00 - 16.00

วันพฤหัสบดี

08.00 - 16.00

วันศุกร์

08.00 - 16.00

วันเสาร์

07:30 - 16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.อรสา เหมะจันทร
ศูนย์สูตินรีเวช
ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
รศ.ดร.นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช