0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำแผนกตรวจสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

07.30 - 15.00

วันพุธ

08.00 - 16.00

วันพฤหัสบดี

08.00 - 16.00

วันศุกร์

08.00 - 16.00

วันเสาร์

07:30 - 16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.อมรรัตน์ นามะสนธิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.ดรรชนี เหล่าประยูรศิริ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.ฉัตรดาว จางวางกร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ