0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, รพ.พระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09:00-17:00

วันอังคาร

09:00-17:00

วันพุธ

09:00-17:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

09:00-17:00

วันเสาร์

09:00-13:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม