0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, รพ.พระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

9:00 - 17:00

วันอังคาร

9:00 - 17:00

วันพุธ

9:00 - 17:00

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

9:00 - 17:00

วันเสาร์

9:00 - 13:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.สุธานิธิ เลาวเลิศ
ศูนย์อายุรกรรม