0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ศาสตราจารย์ พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ความเชียวชาญ

  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจในเด็ก นอนกรนในเด็ก

ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา

  • พบ.คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์

การศึกษาหลังปริญญา

  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • การดูแลบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • ศาสตราจารย์

ตำแหน่งสมาคม/ชมรม

  • อุปนายกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
  • กรรมการบริหารราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
  • ประธานวิชาการ สมาคมโรคระบบหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

รางวัล

  • รางวัลแพทยสภา อาจารย์แพทย์ ผู้ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม 2548

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00 - 12:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

17:00 - 20:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

17:00 - 20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

นายแพทย์สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
คุณสิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สิริลักษณ์ เฮงสกุล
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.มาริน ศตวิริยะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม