0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

คุณสิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิ

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • นักแก้ไขการพูด

การศึกษา

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • เด็ก
  • ผู้ป่วยระบบหลอดเลือดสมอง

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

13:00-16:00

พฤหัสบดีที่ 1 3 และ 5
วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

นายแพทย์สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สิริลักษณ์ เฮงสกุล
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.มาริน ศตวิริยะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.นิภาพรรณ จรดล
ศูนย์กุมารเวชกรรม