0
Cart
Login | Register

Prof.Dr.Aroonwan Preutthipan

Pediatric Center

ความเชียวชาญ

  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจในเด็ก นอนกรนในเด็ก

ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา

  • พบ.คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์

การศึกษาหลังปริญญา

  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • การดูแลบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • ศาสตราจารย์

ตำแหน่งสมาคม/ชมรม

  • อุปนายกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
  • กรรมการบริหารราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
  • ประธานวิชาการ สมาคมโรคระบบหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

รางวัล

  • รางวัลแพทยสภา อาจารย์แพทย์ ผู้ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม 2548

Available Time

sunday

09:00 - 12:00

monday

-

tuesday

17:00 - 20:00

wednesday

-

thursday

17:00 - 20:00

friday

-

saturday

-

More Doctor in Pediatric Center

Sirirat Prayoonperaput
Pediatric Center
Dr.Sirilak Hengsakul
Pediatric Center
Dr.Marin Satawiriya
Pediatric Center
Nipapan Joradol, Md.
Pediatric Center