0
Cart
Login | Register

Praram 9 Cardiovascular Institute

          โรคหัวใจ และหลอดเลือดเป็นโรคที่มีความสำคัญในทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นสาเหตุการตายที่พบมากที่สุด ประเทศไทยก็เช่นกันอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอัตราสูงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเรื่อยมา รวมทั้งพบว่าเป็นสาเหตุการตายที่พบได้มากที่สุด
          โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้และได้เปิดบริการตั้งศูนย์หัวใจเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยทางด้านนี้มาตลอด เพื่อให้มีความพร้อมทั้งในด้านของการให้บริการที่ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลพระรามเก้าจึงได้พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้การบริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยได้มีการเพิ่มศักยภาพในด้านบุคลากร (แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ ) เครื่องมือที่ทันสมัย ขยายขอบเขตงานในการดูแลผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งการส่งเสริมงานในด้านวิชาการการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ การดูแลเมื่อเกิดโรคตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดหลังการเกิดโรค จากศูนย์หัวใจจึงได้พัฒนาเป็นสถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

Operating Hours

เปิดทุกวัน:

7.00 - 20.00