ตรวจก่อนแต่ง


      

แต่งงาน.. คำเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ อย่างเป็น ทางการตามประเพณี เป็นคำ เริ่มต้น ที่บอกให้ รู้ว่า " คู่รัก " จะต้อง รับผิดชอบชีวิต ของกัน และกัน ให้ดีที่สุด และอย่างมีความสุขมากที่สุด การตรวจ ก่อนแต่งงาน ก็คือ ส่วนหนึ่ง ของวิธี การที่ จะทำให้คู่รัก มีความสุข ตรวจหัวใจ ของตนเองให้ แน่ชัด

ตรวจทานอุปนิสัยทั้งด้านดีและ ไม่ดี ตรวจความพร้อมทางอารมณ์ และจำต้อง ตรวจร่างกายด้วย

การตรวจสุขภาพร่างกายก่อนแต่งงาน ก็เพื่อ จะได้รู้เท่าทันว่า ฝ่ายใดมี โรคที่จะ สามารถ ถ่ายทอด ทางพันธุกรรมไปสู่เจ้าตัวเล็ก ที่จะเกิดมา ใน อนาคต หรือฝ่าย ใดมีโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะ ยังไม่ ปรากฏ อาการให้เห็น การตรวจ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อ คนที่คุณรัก สามี ภรรยา ลูก เพื่อจะ ได้หาทางรักษา และป้องกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เน้นที่การตรวจร่างกายและตรวจเลือด ดังนี้

Hepotitis B Profile 
การตรวจภูมิคุ้มกันเชื่อไวรัวตับอักเสบชนิดบี ถ้ามีเชื้อ อยู่ในเลือดแสดงว่า คุณเป็นพาหะ นำโรค ซึ่งสามารถติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์และและสายเลือด สำหรับฝ่าย หญิงที่มีเชื้อไวรัสตัวนี้ ยังจะถ่ายทอดไปสู่เจ้าตัวเล็ก ในครรภ์ อีกด้วย และถ้า ทารกไม่ได้ รับการฉีดวัคซีน ป้องกันเมื่อแรกคลอดก็จะเป็น โรคตับ อักเสบ ซึ่งมีโอกาสพัฒนา ไปเป็นโรคตับเรื้อรัง และอาจจะเป็นมะเร็ง ตับในที่สุด โดยเฉพาะทารกเพศชายจะมี ความไวต่อการ รับเชื้อมากกว่า ทารกเพศหญิงที่ อาจเป้นเพียง พาหะนำดรคต่อไป

Hemoglobin Typing การตรวจชนิดของฮีโมโกลบินเพื่อดูว่ามีความผิดปกติซึ่งจะถ่ายทอดโรค ธาลัสซีเมีย หรือไม่ การที่ต้องตรวจหาโรคนี้เนื่องจาก ปรากฏสถิติว่า คู่แต่งงาน ทั้ง 2 ฝ่าย มีสุขภาพแข็งแรง ดี และต่างก็ไม่มีอาการมาก่อนว่า ทั้งคู่เป็นพาหะ ของ โรคธาลัสซีเมีย แต่เมื่อมีลูกกลับ พบว่า ลูกเป็นโรคนี้ ซึ่งจะส่งผลตั้งแต่ แท้ง ตายคลอด มีชีวิตรอดแต่ต้องได้รับ การถ่ายเลือด ตลอดชีวิต มีการเจริญ เติบโต ช้า ติดเชื้อง่าย มีชีวิตไม่ยืนยาว หรือเป็นพาหะของโรค โดยไม่มี ความผิด ปกติ อะไรทั้งสิ้น นอกจากว่าจะสามารถ ถ่ายทอดโรคนี้ ให้แก่รุ่น หลานต่อไปได้

VDRL,Anti HIV 
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อหารทางรักษาและป้องกันได้ทันท่วงที VDRL และ Anti HIV มีข้อแตกต่างกันคือ VDRL เป็นการตรวจเพื่อ หาการติด เชื้อซิฟิลิส ในร่างกาย ซึ่งเป็นดรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ สามารถรักษา ให้หาย ได้โดย ง่ายและหายขาด แต่การตรวจนี้ไม่ได้ ยืนยัน การติดโรคซิฟิลิส เพราะ VDRL มีผลบวกนั้นมีผลมากจากภาวะ ต่างๆของ ร่างกายได้หลายอย่าง ถ้าตรวจ VDRL ได้บวก แพทย์ต้องตรวจ ยืนยันการ ติดเชื้อซิฟิลิสอีก ครั้งด้วยการตรวจ FTA-ABS ส่วนการตรวจ Anti HIV เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของเชื้อ HIV ซึ่งแสดงถึง การติดโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และทางเลือด ที่ยังไม่มี ทาง รักษาให้หาย ขาดในปัจจุบัน

Rubella Antibodies 
การตรวจภูมิคุ้นกันโรคหัดเยอรมัน ในฝ่ายหญิง ซึ่งโดยทั่วไปจะได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกัน ตั้งแต ่ในวัยเด็กแล้ว แต่เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ภูมิต้านทานโรค นี้อาจจะหมดไป จึงจำเป็นต้องตรวจ ก่อนตัดสินใจแต่งงาน หรือมีลูก เพราะหากว่ามี การติดเชื้อไวรัวหัดเยอรมัน ขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ มีโอกาสสูงมากที่ ทารกจะแท้ง หรือพิการ ได้แก่ สมองเล็ก หูหนวก ตาบอด ปัญญาอ่อน ลิ้นหัวใจรั่ว ทารกตัวเล็ก หรืออาจรุนแรงถึงขั้นตายคลอด