อ้วนหรือผอมเกินไปจะมีบุตรยากหรือไม่


      

คนผอมเกินไปจะทำให้เกิดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมีการหลั่งที่ผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะไม่ตกไข่และนำไปสู่ภาวะมีบุตรยาก 
คนอ้วนเกินไปก็จะทำให้ไม่เกิดการตกไข่และเกิดภาวะมีบุตรยาก

นอกจากนี้ ถ้าตั้งครรภ์ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การแท้ง การคลอดผิดปกติ เป็นต้น อยากจะแนะนำให้ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป โดยคนอ้วนแนะนำให้ลดน้ำหนักลงร้อยละ 5-10 ถ้าใช้วิธีนี้จะพบว่าส่วนใหญ่จะกลับมาตกไข่ได้เองในระยะเวลา 6 เดือน


ทีมแพทย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
นพ. ศุภชัย สมิทธิเมธินทร์ 
พญ. พิชชา ปิ่นจันทร์ 
นพ. กฤตยะ กฤตย์ประชา