0
Cart
Login | Register

Medical Centers

ศูนย์เต้านม

ในปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมนับว่าเป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับหนึ่งในสตรีทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย การรักษาจะได้ผลออกมาดีเมื่อการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะต้น ๆ คลินิกเต้านม โรงพยาบาลพระรามเก้า มีความพร้อมในการดูแลแบบครบวงจร มีการให้คำแนะนำ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีภาพลักษณ์ที่ไม่แตกต่างจากเดิม ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ทีมแพทย์เฉพาะทางศูนย์เต้านม โรงพยาบาลพระรามเก้า

  • ทีมศัลยแพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม ทำการผ่าตัดและตกแต่งเสริมสร้างเต้านมใหม่

  • ทีมแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะการทำ Mammogram , การทำ Ultrasound Breast และ MRI Breast

  • อายุรแพทย์ด้านมะเร็ง ที่มีศักยภาพในการดูแลให้ยาเคมีบำบัด

  • อายุรแพทย์เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับความเจ็บปวด

  • จิตแพทย์ที่เข้ามามีบทบาท กรณีผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคและการรักษา

การวินิจฉัยและการรักษา

  1. การทำดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตราซาวน์เต้านมการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการทำดิจิตอลแมมโมแกรมอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ ?การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการทำดิจิตอลแมมโมแกรมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ความแม่นยำลดลง เช่น ความหนาแน่นของเนื้อเต้านม ก้อนเนื้อหรือถุงน้ำเต้านมขนาดเล็ก มีรอยโรคที่หัวนมหรือลานนม หรือกรณีที่มีน้ำหรือเลือดซึมจากหัวนม ดังนั้นการตรวจเต้านมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการตรวจเต้านมด้วยการอัลตราซาวน์เต้านมจะช่วยให้พบความผิดปกติที่เต้านมได้มากขึ้น

  2. การเจาะชิ้นเนิ้อที่เต้านม Core Needle Biopsy ก่อนการผ่าตัดในกรณีที่ตรวจพบก้อนที่เต้านมหรือหินปูนที่มีลักษณะที่ผิดปกติ การเจาะชิ้นเนื้อที่เต้านม Needle Biopsy เพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาก่อนการผ่าตัด เนื่องจากทำได้ง่าย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แผลมีขนาดเล็ก เจ็บน้อย และได้ผลการวินิจฉัยที่แม่นยำ ในกรณีที่ก้อนขนาดเล็กหรือคลำได้ไม่ชัด สามารถใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยา เช่น อัลตราซาวน์ ช่วยชี้ตำแหน่งรอยโรค เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเจาะชิ้นเนื้อ

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการตรวจเต้านม และการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทำให้ค้นพบมะเร็งในระยะแรก ๆ ได้มากขึ้น ทำให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น การทำผ่าตัด จึงเปลี่ยนจากอดีตที่มุ่งเน้นเพียงการรอดชีวิต เป็นการผ่าตัดที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิต และเน้นภาพลักษณ์มากขึ้น  มีวิธีการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมใหม่หลังผ่าตัดเต้านม

 

  1. วิธีการผ่าตัดเพื่อสร้างเต้านมขึ้นใหม่ โดยใช้ผิวหนังกล้ามเนื้อ Latissimus Dorsi และไขมันบริเวณหลังผ่าตัดตกแต่งเสริม (Latissimus Dorsi flap) เป็นวิธีที่ปลอดภัย มีภาวะแทรกซ้อนน้อย นอนโรงพยาบาล 3 วัน ลักษณะของเต้านมที่สร้างขึ้นใหม่เหมือนเต้านมจริงทั้งในลักษณะของเนื้อเต้านมและรูปร่าง จึงเป็นเหตุที่การผ่าตัดชนิดนี้เป็นที่นิยมมากขึ้น

  2. การผ่าตัดตกแต่งหรือเสริมสร้างเนื้อเต้านมขึ้นใหม่ โดยใช้กล้ามเนื้อและชั้นไขมันหน้าท้อง(Transverse Rectus Abdominis Musculocutaneous flap หรือ TRAM flap)

สรุปว่าการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมใหม่ โดยใช้เนื้อเยื่อตัวเอง นอกจากจะช่วยเรื่องลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ทีมแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลพระรามเก้า มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ค้นหาความเสี่ยง และคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม รวมทั้งการมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการดูแลรักษาแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับการวินิจฉัย และรักษาได้อย่างทันท่วงที สามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป

 

รายนามแพทย์ ศูนย์เต้านม

รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา
นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน
นพ.มนต์ชัย สีสมบัติไพบูลย์
นพ.กำพล รัชวรพงศ์
พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก
พญ.กษมา กันทรวิชัยวัฒน์
พญ.กษมา ชิตเมธา
นพ.ปัญญา ทวีปวรเดช

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

โปรมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

บทความทางการแพทย์

เรื่อง สร้างเนื้อเต้านมขึ้นใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อตัวเองในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์เต้านม ชั้น 3 อาคาร A
โรงพยาบาลพระรามเก้า โทร 1270.

Operating Hours

จันทร์-ศุกร์:

เสาร์- อาทิตย์:

8.30-20.00

8.00-17.00