0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ศูนย์การแพทย์

สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต

สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต โรงพยาบาลพระรามเก้า

ประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับอเมริกันบอร์ดจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ ได้แก่ ทีมอายุรแพทย์โรคไต ศัลยแพทย์เปลี่ยนไต ศัลยแพทย์หลอดเลือด ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหิตวิทยาและการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการเปลี่ยนไต อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด อายุรแพทย์โรคทางเดินหายใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ICU ทีมจิตแพทย์ ทีมแพทย์เอกซเรย์ฯลฯ อีกทั้งแพทย์สาขาอื่นๆ ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการเปลี่ยนไต โดยทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ที่สำคัญอย่างยิ่ง โรงพยาบาลพระรามเก้ามีคณะกรรมการเปลี่ยนไต (Transplant committee) และคณะกรรมการด้านจริยธรรม (Ethics committee) เพื่อกลั่นกรองกระบวนการปลูกถ่ายไตให้ถูกต้องตามจริยธรรม ตามกฎระเบียบของแพทยสภาและตามกฎหมายของประเทศไทย


นอกจากนี้สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต ยังมีความพร้อมทางด้านบุคลากร และทีมงานอื่นๆ ที่สนับสนุน เช่น ทีมพยาบาลผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ (Transplant Coordinator) ทีมพยาบาลประสานงานโรคไต (Renal Nurse Coordinator) ทีมพยาบาลที่ให้คำปรึกษาผู้ป่วย (Renal Nurse Counselor) ทีมพยาบาลไตเทียมที่มีความเชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วย ก่อนและหลังการปลูกถ่ายไต ทีมพยาบาล ICU ที่จะดูแลผู้ป่วยหลังการเปลี่ยนไต และดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนภายหลังการปลูกถ่ายไตทุกรูปแบบ ทีมพยาบาลห้องผ่าตัด ทีมผู้เชี่ยวชาญทงห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาระดับยากดภูมิต้านทานหลังการปลูกถ่ายไต ทีมเภสัชกร ผู้ชำนาญเรื่องการจัดยากดภูมิต้านทานหลังการเปลี่ยนไต ทีมนักโภชนากร ผู้แนะนำเรื่องอาหารให้ผู้ป่วยก่อนและหลังการเปลี่ยนไต ทีมนักกายภาพที่จะฟื้นฟูสภาวะร่างกายหลังการเปลี่ยนไต

บริการต่าง ๆ

 • บริการผ่าตัดเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต
 • บริการผ่าตัดเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคที่มีความสัมพันธ์เป็นสามี ภรรยา
 • บริการผ่าตัดเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต โดยบริจาคผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
 • บริการผ่าตัดเปลี่ยนไตซ้ำ (Re-transplantation)
 • บริการผ่าตัดแก้ไขเส้นเลือดที่เลี้ยงไตผิดปกติหลังการเปลี่ยนไต
 • บริการผ่าตัดแก้ไขท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะหลังการเปลี่ยนไต
 • บริการตรวจเนื้อเยื่อ การแทรกซ้อนหลังการเปลี่ยนไต (Kidney Transplantation biopsy)
 • บริการรักษาภาวะไตที่ทำงานผิดปกติหลังทำการเปลี่ยนไต เช่น การต่อต้านไต (Kidney Transplantation Rejection)
 • บริการรักษาภาวะการติดเชื้อหลังการเปลี่ยนไต เช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด ติดเชื้อในปอด ติดเชื้อในทางเดินอาหาร ติดเชื้อในตับ ติดเชื้อในช่องท้อง ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อในสมอง ติดเชื้อไวรัส CMV ติดเชื้อไวรัส BK ติดเชื้อราที่รุนแรงต่อชีวิต ฯลฯ
 • บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน
 • บริการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีสารพิษคั่งในกระแสเลือด
 • บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง (Plasmapheresis)
 • บริการรักษาภาวะไตวายเรื้อรังด้วยการล้างทางหน้าท้อง
 • บริการแก้ไขเส้นเลือดเทียมทุกรูปแบบในการฟอกเลือด
 • บริการฟอกเลือดฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • บริการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาโรคที่เกี่ยวกับหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวาย
 • บริการตรวจวัดประสิทธิภาพและการทำงานของไต
 • บริการผ่าตัดเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • บริการแก้ไขปัญหาของเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • บริการตรวจเตรียมผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัดเปลี่ยนไต (Kidney Transplant Evaluation)
นอกเหนือจากการบริการทางการแพทย์แล้ว เรายังได้ทำงานด้านตอบแทนสังคม งานวิชาการ และงานวิจัย เป็นที่น่าภูมิใจว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่มีผลงานวิจัยทางการแพทย์ด้านการเปลี่ยนไตในที่ประชุมระดับประเทศ และระดับโลกอย่างสม่ำเสมอทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน ( ตุลาคม 2563) มีผลงานด้านวิชาการทั้งสิ้น 54 ผลงาน อาทิเช่น
 • Excellent Long-term Outcomes of Kidney Transplantation Using Kidneys from Deceased Donors with Acute Kidney Injury, Presented at The World Congress Transplantation Society, Vancouver, Canada 15 – 19 August 2010 (Oral Presentation)
 • Prevalence of Pretransplant Infections among South East Asian Kidney Transplant Recipient. Presented at 24th International Congress of The Transplantation Society,15-19 July 2012. Berlin, Germany (Oral Presentation).
 • Incidence and Outcome of Parasitic Infection after Kidney Transplantation in Thailand. Presented at 26th International Congress of The Transplantation Society,18 – 23 August 2016, Hong Kong. Oral Presentation
 • Outcomes of Kidney Transplantation Using Kidneys from Expanded Criteria Donors and Donors with Acute Kidney Injury in Thailand. Presented at 26th International Congress of The Transplantation Society,18 – 23 August 2016, Hong Kong. (Oral Presentation)


ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 ไปเสนองานประชุมระดับโลกที่ ESMO Asia congress 2019, 22-24 November 2019 in Singapore จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้

 1. The efficacy of immune check point inhibitor and platinum-base chemotherapy in advanced urothelial carcinoma: A single institution experience.
 2. High Incidence and Mortality of Transitional Cell Carcinoma in Thai Kidney Transplant Patients.
ในด้านบริการสังคม โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้ให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนไตเพื่อช่วยเหลือสังคม ดังนี้
 • โครงการเปลี่ยนไตถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษา ปี พ.ศ.2547
 • โครงการเปลี่ยนไตถวายเป็นพระราชกุศล 80 และ 84 พรรษา ปี พ.ศ.2559
 • โครงการเปลี่ยนไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ.2557

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น การกำหนดแนวทางการรักษา กำหนดตัวชี้วัดในด้านความปลอดภัย และการประเมินผลการผ่าตัด กำหนดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล ให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งช่วยให้ผู้รับบริการได้รับบริการด้วยแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองในระดับสากล โดยปี พ.ศ.2559 สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตโรงพยาบาลพระรามเก้า ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางหรือที่เรียกว่า Clinical Care Program Certification (CCPC) เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตจากองค์กร Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการรับรองการรักษาเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก 

รายนามแพทย์ประจำสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต โรงพยาบาลพระรามเก้า

นพ.วิรุฬห์ มาวิจักขณ์  อายุรแพทย์โรคไต

นพ.น๊อต เตชะวัฒนวรรณา  อายุรแพทย์โรคไต

นพ.รุ่งโรจน์ คุณประคัลภ์  อายุรแพทย์โรคไต

นพ.วิศิษฐ์ ลิ่วลมไพศาล  อายุรแพทย์โรคไต

พญ.ผ่องพรรณ ทานาค  อายุรแพทย์โรคไต

พญ.สุธานิธิ เลาวเลิศ  อายุรแพทย์โรคไต

นพ.โสภณ จิรสิริธรรม  ศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนไต

นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย  ศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนไต

นพ.ธวัชชัย กลิ่นสุคนธ์  ศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนไต

นพ.สุธี อุ้มปรีชา  ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.เจริญ ลีลานุพันธ์  ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.ประภากร ก๋งอุบล  ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์  ศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนไต

นพ.อัสพล ตันตะราวงศา  ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม

โทร. 1270