0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ศูนย์การแพทย์

Mind Center & Sleep Center

บริการต่าง ๆ

 • ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาเด็กอยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น (ADHD)
 • ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาการเรียน รวมถึงความบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน (LD)
 • ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาเด็กออทิสติก
 • ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาพัฒนาการเด็ก เด็กพูดช้า
 • ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาด้านอารมณ์ การปรับตัว
 • ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาการเลี้ยงดู
 • ตรวจวัด IQ โดยนักจิตวิทยาคลินิก
 • ฝึกพัฒนาการโดยผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก
 • ฝึกพูดโดยนักอรรถบำบัด (นักแก้ไขการพูด)

โรคที่เกี่ยวข้อง

 • โรคทางกายอันมีสาเหตุมาจากจิตใจ เช่น ปวดศีรษะ , กรดไหลย้อน
 • กลุ่มโรควิตกกังวล
 • นอนไม่หลับ
 • การปรับตัวที่ช้าหรือผิดปกติ
 • ความบกพร่องของสมรรถภาพทางเพศ