สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตความเป็นมา


เมื่อโรงพยาบาลพระรามเก้าเปิดบริการในปี พ.ศ 2535  นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์  หนึ่งในแพทย์ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล  ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอายุรกรรมโรคไต ได้ริเริ่มให้มีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตครบวงจรขึ้น อันเป็นที่มาของ สถาบันเปลี่ยนไตพระรามเก้า

ในปีแรกที่เปิดบริการคือ พุทธศักราช 2535  ผู้ป่วยชุดแรกที่ได้รับการเปลี่ยนไตภายใต้การดูแลรักษาของสถาบันเปลี่ยนไตพระรามมีจำนวน 5 ราย สำเร็จโดยเรียบร้อย 

จากนั้นผู้ป่วยเปลี่ยนไต ณ สถาบันเปลี่ยนไตพระรามเก้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปัจจุบัน สถานบันเปลี่ยนไตพระรามเก้าได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนไตให้แก่ผู้ป่วยไปแล้วเป็นจำนวน  751 ราย ซึ่งนับว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนไตมากที่สุดในประเทศไทย (อันดับที่ 4 รองจากโรงพยาบาล ศิริราช จุฬาลงกรณ์ และรามาธิบดี) และมีผลงานรายงานวิจัยลงในวารสารการแพทย์ระดับโลกจำนวนมาก (51 รายงาน) 

และในปี 2559 ที่ผ่านมา สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต รพ.พระรามเก้า ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI มาตรฐานระดับโลก ในด้านการเปลี่ยนไต เป็นแห่งแรกของโลกบริการ


1. การผ่าตัดเปลี่ยนไต  ภายใต้การดูแลของทีมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตและศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนไต รวมทั้งทีมพยาบาลและบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลรักษาผู้ป่วยเปลี่ยนไตโดยเฉพาะ โดยมีรูปแบบของการเปลี่ยนไต ดังต่อไปนี้

• ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต (Living Related Kidney Transplantation)
• ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคที่มีความสัมพันธ์เป็นสามี / ภรรยา (Spouse Kidney Transplantation)
• ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต (Cadaveric Kidney Transplantation by registration via Organ Donation Center of Thai Red Cross Society )โดยรับบริจาคผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย (บริการรับลงทะเบียนรอรับไตบริจาคจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

2.ศูนย์ไตเทียม ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยให้การรักษาโดยทีมอายุรแพทย์โรคไตและศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ รวมทั้งทีมพยาบาลที่ให้การพยาบาลดูแลทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดประดุจญาติมิตร ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

• ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน (Hemodialysis in patients with acute or chronic renal failure)
• ให้บริการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีสารพิษคั่งในกระแสเลือด (Hemodialysis in patients with intravasscular intoxication)
• การผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อใส่สายอุปกรณ์สำหรับการล้างไตเข้าเส้นเลือดดำ (Vascular access procedure for hemodialysis catheter)
• ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง (Plasmapheresis)
• ให้บริการรักษาภาวะไตวายเรื้อรังด้วยการล้างทางหน้าท้อง (CAPD – Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)

3.การตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไต

• ให้บริการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาโรคที่เกี่ยวกับหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวาย (Medical surveillance for kidney and urinary diseases)
• ให้บริการตรวจวัดประสิทธิภาพและการทำงานของไต (Surveillance of kidney functions and efficiency)
• ให้บริการผ่าตัดเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Vascular access procedure for hemodialysis catheter)
• ให้บริการแก้ไขปัญหาของเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Revise and treatement of complications of Vascular access )

ผลงาน


การผ่าตัดเปลี่ยนไตทั้งหมดโดยสถาบันเปลี่ยนไตพระรามเก้า มี จำนวน 751 ราย (นับถึง มีนาคม 2561)


รายนามแพทย์ประจำสถาบันเปลี่ยนไตพระรามเก้า

นพ.วิรุฬห์ มาวิจักขณ์
อายุรแพทย์โรคไต

นพ.น๊อต เตชะวรรธนะวรรณา
อายุรแพทย์โรคไต

นพ.รุ่งโรจน์ คุณประคัลภ์
อายุรแพทย์โรคไต

นพ.โสภณ จิระสิริธรรม
ศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนไต

นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย
ศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนไต

พญ.ผ่องพรรณ ทานาค
อายุรแพทย์โรคไต

นพ.ธวัชชัย กลิ่นสุคนธ์
ศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนไต