Mind Center


ศูนย์จิตเวช

บริการและการรักษา

ปัญหาสุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่ 


: โรคทางกายอันมีสาเหตุมาจากจิตใจ เช่น ปวดศีรษะ , กรดไหลย้อน

: กลุ่มโรควิตกกังวล

: นอนไม่หลับ

: การปรับตัวที่ช้าหรือผิดปกติ

: ความบกพร่องของสมรรถภาพทางเพศหน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการตรวจประเมินและรักษาดังต่อไปนี้


ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษา
- ปัญหาเด็กอยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น (ADHD)
- ปัญหาการเรียน รวมถึงความบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน (LD)
- ปัญหาเด็กออทิสติก 
- ปัญหาพัฒนาการเด็ก เด็กพูดช้า 
- ปัญหาด้านอารมณ์ การปรับตัว 
- ปัญหาการเลี้ยงดู
- ตรวจวัด IQ โดยนักจิตวิทยาคลินิก
- ฝึกพัฒนาการโดยผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก
- ฝึกพูดโดยนักอรรถบำบัด (นักแก้ไขการพูด)
หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการตรวจประเมินและรักษาดังต่อไปนี้

ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษา

- ปัญหาเด็กอยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น (ADHD)
- ปัญหาการเรียน รวมถึงความบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน (LD)
- ปัญหาเด็กออทิสติก 
- ปัญหาพัฒนาการเด็ก เด็กพูดช้า 
- ปัญหาด้านอารมณ์ การปรับตัว 
- ปัญหาการเลี้ยงดู
- ตรวจวัด IQ โดยนักจิตวิทยาคลินิก
- ฝึกพัฒนาการโดยผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก
- ฝึกพูดโดยนักอรรถบำบัด (นักแก้ไขการพูด)