0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

คุมเข้ม มาตรการคัดกรองทุกจุด รับมือไวรัสโคโรน่า

วันที่โพสต์ 12 กุมภาพันธ์ 2020

วันที่โพสต์ 12 กุมภาพันธ์ 2020

โรงพยาบาลพระรามเก้า เราไม่ประนีประนอมต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ เรามาตรการคัดกรองที่เข้มข้นแม้แต่ ผอ.ยังไม่เว้น ต้องได้รับการตรวจเช่นเดียวกัน

โรงพยาบาลพระรามเก้าเรามีมาตรการเข้มงวดสำหรับผู้มารับบริการและสร้างความมั่นใจให้อยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยจำกัดเส้นทางการเข้าออก ตั้งจุดคัดกรองพิเศษ 3 จุด และแบ่งกลุ่มผู้มาใช้บริการออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.ผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน ถ้ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย จะแยกผู้ป่วยแล้วส่งเชื้อไปที่ห้องปฏิบัติการ แยกอุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์ออกชัดเจนจนกว่าจะได้รับผลจากห้องปฏิบัติการว่าปลอดภัย 2.ผู้ป่วยทั่วไปที่มาตรวจก็จะถูกคัดกรองเช่นกัน และสามารถเข้าใช้บริการตามห้องตรวจได้ตามปกติ ทางโรงพยาบาลรณรงค์ให้เห็นถึงแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจในการรับมือและให้การรักษาอย่างทันท่วงที โดยมีการเพิ่มตามมาตรการคัดกรองผู้มาใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมจัดทีมแพทย์และบุคลากรดูแลผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆ จัดโซนในการคัดแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงออกจากผู้มาใช้บริการทั่วไปเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ  หากตรวจพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ผู้ป่วยจะถูกกักตัวเพื่อส่งตรวจหาเชื้อไวรัสในห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ปอด ควบคุมจนสามารถทราบผลได้และตรวจรักษาตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ขณะเดียวกันยังมีการเพิ่มมาตรการการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคทุก 1 ชั่วโมงในทุกจุดของโรงพยาบาลและอุปกรณ์ที่ผู้คนสัมผัสบ่อย ทุก 1 ชั่วโมง ทั้งราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ด้านนอกและด้านใน และมีแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ พร้อมคำแนะนำในการป้องกันไวรัสโคโรน่ากระจายทุกจุดให้กับผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความปลอดภัยในการคัดกรองผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการ อีกด้วย