0
Cart
Login | Register

PR9 คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” (THSI) กลุ่มบริการ ประจำปี 2564

วันที่โพสต์ 7 ตุลาคม 2021

วันที่โพสต์ 7 ตุลาคม 2021

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มบริการ (Service) ประจำปี 2564 พร้อมเตรียมต่อยอดดำเนินธุรกิจให้เกิดความครอบคลุม สอดรับกับนโยบายการปฏิรูปทางดิจิทัล และมิติเศรษฐกิจด้าน ESG รับความเปลี่ยนแปลงยุค new normal และรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ดึงความเชื่อมั่นและสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

         นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เผยว่า “การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ถือเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จของโรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) ในการดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เกิดจากความมุ่งมั่นขององค์กรในการบริหารจัดการธุรกิจสถานพยาบาล ให้ดำเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบ ประกอบการพัฒนาทางธุรกิจที่แข็งแรง จนสามารถรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการใช้ยุทธศาสตร์ ABV มาเป็นกลยุทธ์ให้บริการทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด ตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัลรูปแบบ new normal ทั้งยังสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี จนเป็นปัจจัยให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดกับชุมชนและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

 

         PR9 หรือ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 3 ของบริษัทประกอบธุรกิจสถานพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มบริการ (Service) ประจำปี 2564 โดยกระบวนการคัดเลือก จะพิจารณาจากแนวทางการกำกับดูแล และแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบบนหลักธรรมาภิบาล บูรณาการนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ธำรงและพัฒนาบุคลากร รวมถึงรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในองค์รวม ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำเร็จของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบน Business Model ที่สร้างผลประโยชน์สุทธิในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งใกล้และไกล ทั้งยังส่งผลดีต่อมูลค่าของกิจการในระยะยาว เพราะถือว่ามีความเสี่ยงทางธุรกิจที่ลดลง” 

        นายแพทย์เสถียร กล่าวต่อไปว่า “ผลจากการประเมินความยั่งยืน คือผลประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตของ PR9 ที่บริษัทจะสามารถใช้ประสบการณ์และข้อแนะนำ มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้เกิดความครอบคลุมและเหมาะสมกับนโยบายการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) ของโรงพยาบาลฯ เพื่อดำเนินตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) อาทิ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล พร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากร ลดความผิดพลาดและความเสี่ยงให้น้อยลง เพื่อความปลอดภัยของคนไข้”

 

        “นอกจากประเด็นของธุรกิจสถานพยาบาลที่มีความยั่งยืนแล้ว ประโยชน์ของผลประเมินยังช่วยให้ธุรกิจเกิดการพัฒนาในหัวข้อของหุ้นที่ยั่งยืน ที่ครอบคลุมทุกมิติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) หรือสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ที่ช่วยสร้างโอกาส และทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสร้างโอกาสให้โรงพยาบาลสามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งทำให้ PR9 จะเป็นที่สนใจจากกลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มี EGS มากขึ้นกว่าเดิม”นายแพทย์เสถียร กล่าวปิดท้าย


โรงพยาบาลพระรามเก้า HEALTHCARE YOU CAN TRUST เรื่องสุขภาพ…ไว้ใจเรา #Praram9Hospital สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Website: www.praram9.com / Line: lin.ee/vR9xrQs หรือ @praram9hospital และ ทาง Facebook: Praram9 Hospital หรือโทร.1270