ผ่าตัดต้อกระจก

วันที่โพสต์ 19 มีนาคม 2020

วันที่โพสต์ 19 มีนาคม 2020

ค่าใช่จ่ายที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

1. ค่าแพทย์ผ่าตัด
2. ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด และค่าเลนส์สำหรับแพคเกจการผ่าตัดต้อกระจก*
3. ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังผ่าตัด
4. ชุดเช็ดตา (Dressing Box)

ค่าใช้จ่ายที่แพคเกจไม่ครอบคลุม :

1. ค่าตรวจวิเคราะห์ก่อนการผ่าตัด ได้แก่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจทางรังสีวิทยา (X-Ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
2. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ (ถ้ามี)
3. ค่าเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ให้ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด
4. ค่าตรวจชิ้นเนื้อ,ค่าเยื่อหุ้มรก,ค่ายาที่ช่วยการยับยั่งการงอกใหม่ของเซลล์บริเวณต้อเนื้อ MMC (เพิ่มเติมจาก Package)
5. ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมในการผ่าตัดที่ใช้เกินจากรายการที่กำหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการ
ที่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือทำหัตถการเพิ่มเติม โดยทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
6. กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่ห้อง ICU, CCU หรือกรณีปรับเปลี่ยนประเภทห้องพักที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนดโรงพยาบาล จะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารตามสั่ง และค่าโทรศัพท์
8. ห้องพักผู้ป่วย (Deluxe หรือ Private) ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ตามจำนวนวันนอนที่ระบุไว้ในโปรแกรม
9. ค่ายากลับบ้าน (Home Medication)

หมายเหตุ ::

1. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถนำค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำก่อนเข้าโปรแกรมเหมาจ่ายเป็นส่วนลดได้
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่น