โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไตพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 9 มีนาคม 2020

วันที่โพสต์ 9 มีนาคม 2020

1. ซักประวัติ และตรวจร่างกายโดยแพทย์                 ( Physical Examination )
2. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, ชีพจร  ( Bodyweight, Height, Blood Pressure, Pulse )
3 ตรวจการทำงานของไต                                           ( Bun, Creatinine )
4. ตรวจปัสสาวะ                                                           ( Urine Examination )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับบริการได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 8

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไตพื้นฐาน

Price : 890 ฿

เพิ่มลงรถเข็น