PR9 Family Safety

วันที่โพสต์ 8 เมษายน 2020

วันที่โพสต์ 8 เมษายน 2020

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน (หญิง)

ราคา : 15,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Dad

ราคา : 16,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Mom

ราคา : 17,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep

ราคา : 1,400 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digitalmammogram&Ultrasound Breast

ราคา : 2,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยใส (ชาย-หญิง)

ราคา : 3,200 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน (ชาย-หญิง)

ราคา : 7,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน (ชาย)

ราคา : 12,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น