โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (Signature Heart Screening Package)

วันที่โพสต์ 24 กันยายน 2019

วันที่โพสต์ 24 กันยายน 2019

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ“9 Heart EST”(การเดินสายพาน)

ราคา : 5,990 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ“9 Heart ECHO”(ตรวจคลื่นสะท้อนความถี่สูง)

ราคา : 6,990 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ“9 Heart CAC”(ตรวจหาแคลเซียมบริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจ)

ราคา : 7,990 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน(Exercise Stress Test)

ราคา : 2,800 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจหาระดับแคลเซียมบริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจ(Calcium Score CT (CAC))

ราคา : 4,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพานและตรวจหาแคลเซียมบริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจ (Exercise Stress Test&Calcium Score CT)

ราคา : 6,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพานและตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง(Exercise Stress Test&Echocardiogram)

ราคา : 7,200 ฿

เพิ่มลงรถเข็น