โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Screening

วันที่โพสต์ 15 ตุลาคม 2019

วันที่โพสต์ 15 ตุลาคม 2019

               โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (MRI&MRA)
1. ซักประวัติ และตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรมระบบประสาท (Physical Examination by Neurologist)
2. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, ชีพจร (Bodyweight, Height, Blood Pressure, Pulse)
3. การตรวจเลือด (Blood Test)
3.1. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด            (FBS: Fasting Blood Sugar)
3.2. ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด    (CBC: Complete Blood Count)
3.3. ตรวจการทำงานของไต               (Creatinine)
3.4. ตรวจไขมันในเลือด                   (T.Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL)
4. การถ่ายภาพสมองและหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI & MRA Brain + Neck

 ราคา 21,900 บาท
กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

หมายเหตุ
– ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

– ราคานี้ยังไม่รวมค่าฉีดสารทึบรังสี สำหรับท่านที่แพทย์จำเป็นต้องทำเพื่อประกอบการวินิจฉัย MRI

– ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยเท่านั้น

– กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อนัดคิวการตรวจ MRI
– ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 21,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น