Service for Patient


บริการรับ-ส่งรถไฟฟ้าใต้ดิน


โรงพยาบาลพระรามเก้ามีบริการรถ Shutter Bus รับส่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีทุก ๆ ชั่วโมง