0
Cart
Login | Register

โรงพยาบาลพระรามเก้ากับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงาม โดยการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี  และการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง  ด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการหนึ่งในบทบาทดังกล่าวคือ การกำกับดูแลกิจการ โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว

เอกสาร