ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : เคืองตา
Question of ชนะสงคราม

Center Name :
Detail : จะมีอาการเคืองตา น้ำตาไหลเป็นประจำ (ตาซ้ยข้างเดียว) เคยพบแพทย์บอกว่าไม่เป็นอะไร เลยสงสัย กรุณาตอบหน่อยค่ะ
Answer from แพทย์หญิงผกานาฏ เอี่ยมตระกูล

น้ำตาไหลเกิดได้จากการมีอาการระคายเคืองตา หรือท่อระบายน้ำตาอาจอุดตัน ควรได้รับการตรวจรักษาจากจักษุแพทย์ค่ะ