ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : แสบปะร้อนมือและเท้า
Question of ไพฑูรย์

Center Name :
Detail : ผมมีอาการแสบปะร้อนมือและเท้า เป็น ๆ หาย ๆ มา 3-4ปี ปัจจุบันรู้สึกมีอาการมากขึ้น ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ