ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ตาบวม
Question of กานต์

Center Name :
Detail : เวลากะพริบตาด้านขวาเส้นใต้ตาถึงโหนกแก้มจะรู้สึกตึงและดึงรั้งขึ้นมาทุกครั้งที่กะพริบตาเวลาตื่นนอนตาจะบวมทั้งสองข้างเป็นเพราะอะไรคะ ควรจะหาแพทย์เกี่ยวกับสายตาหรือเส้นประสาทคะ
Answer from แพทย์หญิงผกานาฏ เอี่ยมตระกูล

ผู้ป่วยควรพบทั้งจักษุแพทย์และแพทย์ทางอายุรกรรมประสาทค่ะ เพื่อจะได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ซึ่งต้องมีการซักประวัติเพิ่มเติมอีกหลายอย่างค่ะ
Answer from อภิญญา

ลูกสาวตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาแล้วตาข้างซ้ายบวม (นอนไม่ดึกค่ะ ประมาณ 21.00 น.๗