ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : อยากทราบการนับระยะเวลาการตั้งครรถ์
Question of มาลี

Center Name :
Detail : เขานับกันอย่างไร สมมุติว่า 14 มิย มาครั้งสุดท้าย 28 กค ยังไม่มาตรวจแล้วท้อง อยากทราบว่าท้องได้กี่สัปดาห์แล้ว
Answer from พ.ญ.ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

อายุครรภ์ 6 สัปดาห์ 6 วัน ณ วันที่ 2 ส.ค. 47