ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ขอทราบรายละเอียด
Question of ตอง

Center Name :
Detail : อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ รพ. พระราม9 ว่ารักษาผูั้มีบุตรแล้วประสบผลสำเร็จทุกรายหรือไม่ค่ะ
Answer from นายแพทย์ทองทิศ ทองใหญ่

- อัตราการตั้งครรภ์ต่อรอบการรักษาประมาณ 60% แต่ถ้ารับการรักษาต่อภายใน 3-4 รอบการรักษานั้น โอกาสที่ตั้งครรภ์ได้มีสูงถึง 80-90% ครับ เพราะบางครั้งการรักษารอบแรก อาจทำให้เราเห็นปัญหาอื่นๆ และสามารถหาแนวทางป้องกันได้ อีกทั้งยังมีการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องมากขึ้นในรอบการรักษาที่ 2-3