0
Cart
登录 | 注册
SERVICE FOR PATIENT
SERVICE FOR PATIENT

SERVICE FOR PATIENT

รถออกจากโรงพยาบาล
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
20.00 น.
รถออกจากสถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรี
07.30 น.
08.30 น.
09.30 น.
10.30 น.
11.30 น.
12.30 น.
13.30 น.
14.30 น.
15.30 น.
16.30 น.
17.30 น.
18.30 น.
19.30 น.
20.30 น.
*สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รถบริการ รับ-ส่ง ถึงเวลา 15.00 น.