ท้องลม

ภาวะท้องลม คือ การตั้งครรภ์ที่ไม่มีตัวอ่อน หรือตัวอ่อนสลายไปตั้งแต่ระยะ
เริ่มแรกของการตั้งครรภ์