คุณสมบัติ เพศหญิง ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบประก … Read more

ลักษณะงาน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่านช่องทาง E-mail ให้คำ … Read more

ลักษณะงาน ให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในระยะก่อนทำหัตถการ … Read more

ลักษณะงาน เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เพื … Read more

ลักษณะงาน ช่วยแพทย์และพยาบาล ในการพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ … Read more

ลักษณะงาน รับชำระค่ารักษาพยาบาล กระทบยอดการเงินที่จัดเก … Read more

ลักษณะงาน รับชำระค่ารักษาพยาบาล กระทบยอดการเงินที่จัดเก … Read more

คุณสมับติ จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตกรรม เพศหญิง อายุ 19-25 … Read more

รายละเอียดงาน ดูแลช่วยเหลือการตรวจทางรังสีวินิจฉัย ช่วยนักรังสีแพทย์ตรวจอัลตราซาวด์ ช่วยนักรังสีแทคนิคในการตรวจทางรังสี