รายละเอียดงาน ตรวจสอบลูกหนี้ ติดตามบริหารจัดการลูกหนี้จากผู้รับผิดชอบหลัก ยืนยันยอดลูกหนี้

คุณสมบัติ หญิง / ชาย อายุ 24-30 ปี ปริญญาตรี สาขาการตลาด , มนุษยศาสตร์ , สังคมศาสตร์

คุณสมบัติ เพศหญิง ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บันฑิต มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

Digital Marketing

รายละเอียดงาน ตอบข้อความและ
ปิดการขาย ลูกค้าผ่านช่องทาง Marketplace และ E-Commerce ต่างๆ

พยาบาลประสานงาน

รายละเอียดงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆใน รพ. งานพัฒนาคุณภาพ , งานสถิติ , งานงบประมาณ

รายละเอียดงาน ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการธนาคา … Read more

รายละเอียดงาน แปลภาษาให้ให้ลูกค้าต่างชาติที่มารับบริการ … Read more