0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี 2559

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

17.00 - 20.00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.จิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ปรินทร สิโยพุทธวงศ์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ปารัช ศิริวิชยกุล
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ดิศวรรณ อื่อเชี่ยวชาญกิจ
ศูนย์ทันตกรรม