0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.อรวิภา จาละ

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558 (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
  • ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2562

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09.00 - 20.00 (2,4)
09:00 - 16:00 (1,3,5)

-
วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

17.00 - 20.00 น.

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.จิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ปรินทร สิโยพุทธวงศ์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ปารัช ศิริวิชยกุล
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ดิศวรรณ อื่อเชี่ยวชาญกิจ
ศูนย์ทันตกรรม