0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.อรรถกร กาญจนพิบูลวงศ์

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยกรรมทางมือ, จุลศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยกรรมทางมือ, จุลศัลยกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08.00 - 12.00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

17.00 - 20.00

(สัปดาห์ที่ 1 ,3 และ 5)
วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

นพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.นันทวัฒน์ อุตตโม
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ปวิณ คชเสนี
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า