0
Cart
Login | Register

นพ.เฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

ผู้เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2563

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

17.00 - 20.00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09.00 - 16.00

(แผนกตรวจสุขภาพ)

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.อมรรัตน์ นามะสนธิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.ดรรชนี เหล่าประยูรศิริ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.ฉัตรดาว จางวางกร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ