0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.เสริมเกียรติ หล่อลักษณ์

ศูนย์ศัลยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) ปี 2546
  • ประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

10.00 - 18.00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

รศ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.ธาริน ธรรมพงษา
ศูนย์ศัลยกรรม