0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี

ศูนย์อายุรกรรม

คุณวุฒิ

  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต โรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1) ปี 2553
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2559
  • อนุสาขา สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2562

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

10:00 - 15:00

วันจันทร์

13:00 - 20:00

วันอังคาร

10:00 - 15:00

วันพุธ

13:00 - 18:00

วันพฤหัสบดี

10:00 - 18:00

วันศุกร์

10:00 - 12:00

วันเสาร์

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม