0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
  • อายุรศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
  • แพทยศาสตร์, รพ.วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1) (2550)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

13:00-15:00

สัปดาห์ที่ 2 และ 4
วันจันทร์

-

วันอังคาร

17:00-20:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม