0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, รพ.วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2550) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • อายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

13:00-15:00

13:00-15:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

17:00-20:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.ปณชัย ศิลป์สัมฤทธิ์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม