0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.อภิชาญ ชำนาญเวช

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

  • ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ รพ.กำแพงเพชร
  • ผู้อำนวยการรพ. ปาศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
  • แพทย์อายุรกรรม ประจำรพ. ชุมพร จ.ขอนแก่น
  • รองหัวหน้างานอายุรกรรม (เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม) รพ.กลาง

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00-11:00

วันจันทร์

14:00-17:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

17:00-20:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม