0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.อรินรัฏฐ์ อุษณกุล

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548

การศึกษาหลังปริญญา

  • ปริญญาโท วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554

งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร/ตำราที่แต่ง

  • ความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะผสมทางทันตกรรมสำหรับทำเดือยฟัน เมื่อเคลือบด้วยซีเมนต์สองชนิต

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

09:00 - 20:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

13:00 - 20:00

เฉพาะเสาร์ที่ 1,3,5

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม