0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.บุญชู สุนทรโอภาส

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคเลือด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

17:00-20:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00-12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

นพ.ปณชัย ศิลป์สัมฤทธิ์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข
ศูนย์อายุรกรรม