0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.จันทน์คณา ทองชาติ

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมโรคเหงือก

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค ปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00 - 12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.อรวิภา จาละ
ศูนย์ทันตกรรม
นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ธนัชพร ลยางกูร
ศูนย์ทันตกรรม
นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์
ศูนย์ทันตกรรม