0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ

ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2537
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม มหาวิทยาลัยมิชิแกนระบบสุขภาพ,มิชิแกน ,สหรัฐอเมริกา 2544
  • bassett healthcare network cooperstown

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

17:30-20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก

นายแพทย์เอกสิทธิ์ วาณิชเจริญกุล
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
พญ.อารีสา มโนชญ์ปิติพงศ์
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
คุณสมเกียรติ มหาอุดมพร
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก