0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

รศ.ดร.นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย

ศูนย์สูตินรีเวช

 

ผู้เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสต์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

13:00 - 17:00

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.อรสา เหมะจันทร
ศูนย์สูตินรีเวช
ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช